CAPITAL INVEST d.o.o.

Pula, Gladijatorska 17

OIB: 16510293500

Opći uvjeti poslovanja

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između trgovačkog društva CAPITAL INVEST d.o.o. Pula, Gladijatorska 17, OIB: 16510293500 (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke i/ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina.
Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju.

Članak 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeće značenje:
Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo CAPITAL INVEST d.o.o. Pula, Gladijatorska 17, OIB: 16510293500.

Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja u prometu nekretnina.

 

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.

Ponuda Posrednika se temelji na podacima koji su zaprimljeni pismenim i/ili usmenim i/ili elektroničkim putem od strane Nalogodavca.
Ponuda i/ili podaci o nekretninama se smatraju potvrđeni potpisivanjem Ugovora o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika.
Posrednik zadržava mogućnost greške u opisu i/ili cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana i/ili iznajmljena i/ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje ponuđene nekretnine.
Posrednik nije odgovoran za greške iz stavka 3. ovog članka osim u slučaju namjernih grešaka i/ili izrazito nemarnog poslovanja Posrednika.
Posrednik nije odgovoran za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Nalogodavca.
Ponude Posrednika Nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi.
Ako je Nalogodavac već upoznat sa nekretninama koje su mu ponuđene, obvezan je bez odgode obavijestiti Posrednika o tome pisanim putem (elektronička pošta, faks, preporučeno pismo i sl.)

 

CIJENA NEKRETNINA

Članak 4.

Cijene nekretnina iskazane su u EUR i plative u EUR.

 

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 5.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanome obliku i na određeno vrijeme.
Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
Ako nije drukčije propisano Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina i općim uvjetima, na obvezni odnos između posrednika i nalogodavca primjenjuju se odredbe općeg propisa obveznog prava.

Članak 6.

Ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak (punomoć) svih suvlasnika nekretnine u vidu prihvaćanja Ugovora o posredovanju.

 

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 7.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:
– očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
– upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,
– pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
– nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu,
– okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

 

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 8.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:

1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za

nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno pred­ugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
6. ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

 

POSREDNIČKA USLUGA

Članak 9.

Smatra se da je Posrednik obavio posredničku uslugu (ispunio temeljnu obvezu iz Ugovora o posredovanju) ukoliko je Nalogodavcu omogućio vezu s trećom osobom (fizičkom i/ili pravnom) radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla pa posredovani pravni posao bude i sklopljen, a naročito ako je s tim u vezi:
1. neposredno odveo i/ili uputio Nalogodavcu treću osobu (fizičku i/ili pravnu) radi razgledavanja nekretnine koja je predmet posredovanja
2. organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla
3. Nalogodavcu priopćio ime, i/ili broj telefona (fiksnog ili mobilnog), i/ili broj telefaksa, i/ili e-maila osobe ovlaštene za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla i/ili točnu adresu treće osobe zainteresirane za sklapanje pravnog posla
4. omogućio Nalogodavcu kontakt sa trećom osobom na bilo koji drugi način koji ne ostavlja sumnju u identifikaciju ovlaštene osobe za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla

 

POSREDNIČKA NAKNADA I TROŠKOVI POSREDOVANJA

Članak 10.

Posrednik za svoj rad naplaćuje posredničku naknadu od Nalogodavca u visini određenoj Ugovorom o posredovanju, a sukladno Općim uvjetima.
Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane međusobno zaključe (predugovor ili konačni ugovor).
Posredniku pripada pravo i na troškove nastale tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade.

Članak 11.

Ukoliko Nalogodavac ne pristupi pregovorima za sklapanaje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao niti sklopi pravni posao, odgovara Posredniku za štetu  ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri te je dužan Posredniku naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja  realne troškove nastale tijekom posredovanja odnosno isplatiti Posredniku troškove utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih efektivno nastalih troškova, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

Članak 12.

Nalogodavac je dužan isplatiti Posredniku posredničku naknadu u slučaju kada sa osobom s kojom ju je u vezu doveo Posrednik zaključi pravni posao različit od posredovanog, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
Nalogodavac je dužan isplatiti Posredniku posredničku naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca ili njegov drugi bliži krvni ili tazbinski srodnik zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik doveo u vezu Nalogodavca.

 

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Članak 13.

Ako povrijedi obvezu čuvanja poslovne tajne Posrednik je dužan oštećenim osobama isplatiti štetu koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.
Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi posredovanja Posrednik otkrije osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi Posrednik ispunio svoju obvezu iz Ugovora o posredovanju sklopljenog sa Nalogodavcem.

Članak 14.

Nalogodavac je odgovoran za štetu ako je postupio prijevarno, ako je zatajio i/ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja.

 

CJENIK POSREDNIČKIH USLUGA

Članak 15.

Cijene pojedinih posredničkih usluga su slijedeće:

Prodaja nekretnine: 3%.
Kupnja nekretnine:  3%.
Najam/zakup nekretnine: iznos jedne mjesečne najamnine/zakupnine.
Posrednička satnica: 50,-EUR-a (ne obračunava se u slučaju naplate posredničke naknade u cijelosti, osim ukoliko drugačije nije posebno ugovoreno).

Ostale usluge Agencije: po dogovoru.
Na sve navedene stavke obračunava se PDV po zakonski propisanoj stopi.

Sve stavke su plative u protuvrijednosti prema prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke.
Troškove upravnih i sudskih pristojbi, kao i troškove Javnog bilježnika u svezi posredovanog posla snosi Nalogodavac.

 

TRAJANJE UGOVORA I PRESTANAK UGOVORA

Članak 16.

Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 2 (dvije) godine i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

U slučaju sudskog spora mjesno je nadležan sud prema sjedištu Posrednika.

Članak 18.

Posrednik ima pravo ažuriranja i/ili izmjene Općih uvjeta sukladno Zakonskoj obvezi.

 

Pula, 10.10.2019. god.

CAPITAL INVEST d.o.o.

direktor Pavle Kavedžija

Podaci o tvrtki

  • Capital invest d.o.o.
  • Gladijatorska 17
  • Pula, Istra, Hrvatska
  • OIB: 16510293500

Kontakt podaci

Radno vrijeme

  • ponedjeljak - petak   8 - 17
  • subota   8 - 13

Ostali termini po dogovoru